7 května, 2020 Dezinfekce rukou Anti-covid 500 ml

Dezinfekce rukou Anti-covid 500 ml

Rate this post

Koupit 129,-

Dezinfekční přípravek s virucidním účinkem.

Dezinfekční přípravek typ 01 – osobní hygiena – dezinfekce rukou. Určeno pro širokou veřejnost a profesionální použití.

Covistop dezinfekce rukou ANTI-COVID je účinná dezinfekce s alkoholem proti virům, určená na dezinfekci rukou, předmětů, oděvů a dalších povrchů. Jedná se o roztok vyrobený dle receptury doporučené WHO (Světová zdravotnická organizace).

Návod k použití: Přípravku použijte dostatečné množství (2×3 ml), aby pokryl celou plochu. Naneste na dlaně a rozetřete po celých rukou a zápěstích; zvláštní pozornost věnujte kůžičce kolem nehtů a záhybům v kůži. Dobře vtírejte, dokud není kůže suchá. Tento postup by měl trvat přibližně 1 minutu. Použití maximálně 10 krát denně.

Cílové organismy: Viry

Účinná biocidní látka (g / 100g): ethanol (EC: 200-578-6): 79,6 g

Složení roztoku (% hm.): Ethanol (denaturovaný) 79,6%  , Peroxid vodíku (3%) 5%, Glycerol 2,2% a Voda 13,2%

NEBEZPEČÍ

Pokyny pro bezpečné zacházení: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Bezpečnostní upozornění:
Signální slovo: Nebezpečí
Výstražné symboly: GHS02, GHS07

Standardní věty o nebezpečnosti:
H225: Vysoce hořlavá kapalina a páry
H319: Způsobuje vážné poranění očí

Balení 500 ml v PET lahvi se stříkací vložkou a bezpečnostním uzávěrem (na posledních třech fotkách). K oetevření víčka je nutné nejdříve uzávěr zatlačit směrem dolů a poté otevřít. Pokud by vám tento uzávěr nevyhovoval, můžete ho vyměnit za jakékoliv jiné víčko z PET lahve, např. coly.

Balení je vhodné pro doplňování menších lahviček s rozprašovačem. Dezinfekci Anti-Covid v tomto balení můžete díky stříkací vložce použít k dezinfekci povrchů.

Koupit 129,-