Červinka Czech Republic, s.r.o. Červinka Professional Cleaner OSLO čisticí prostředek na mytí skla a hladkých povrchů 750ml

68

Návod k použití:

Přípravek nastříkejte na znečištěný povrch a vyleštěte do sucha hadříkem nebo papírovou utěrkou.

 

Bezpečnost:

 • Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
 • Používejte ochranné rukavice /ochranné brýle.
 • PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • Hořlavá kapalina a páry.
 • Způsobuje vážné podráždění očí.

Obsahuje:
propan-2-ol, CAS: 67-63-0

Popis

Návod k použití:

Přípravek nastříkejte na znečištěný povrch a vyleštěte do sucha hadříkem nebo papírovou utěrkou.

 

Bezpečnost:

 • Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
 • Používejte ochranné rukavice /ochranné brýle.
 • PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • Hořlavá kapalina a páry.
 • Způsobuje vážné podráždění očí.

Obsahuje:
propan-2-ol, CAS: 67-63-0