Monteráček na mastnou špínu 500 g

69

Dávkování:

podle znečištění a tvrdosti vody: 40 až 60 g na 10l vody. (polévková lžíce= cca 25g)

Varování: 

Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Hořlavá kapalina a páry.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Popis

Dávkování:

podle znečištění a tvrdosti vody: 40 až 60 g na 10l vody. (polévková lžíce= cca 25g)

Varování: 

Způsobuje vážné podráždění očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Hořlavá kapalina a páry.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.