PROBAZEN Modrá skalice 500g

77

První pomoc při zasažení

Projevují-li se zdravotní potíže, nebo v případě pochybností vyhledejte lékařskou pomoc. Při stavech ohrožujících život je třeba provádět resuscitaci.

Postižený nedýchá – je nutné okamžitě provádět umělé dýchání

Zástava srdce – je nutné okamžitě zahájit nepřímou masáž srdce

Bezvědomí – je nutné postiženého uložit do stabilizované polohy na boku

  • Při nadýchání: Okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Podle situace lze doporučit; výplach ústní dutiny, případně nosu vodou a lékařské ošetření.
  • Při styku s kůží: Odstraňte potřísněný oděv, umyjte postiženou pokožku vodou a mýdlem, ošetřete reparačním krémem.
  • Při zasažení očí: Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka prsty (třeba i násilím). Výplach provádějte nejméně 15 minut. Pokud dráždění neustává, vyhledejte lékaře.                                                                                                                                                                                                              Při požití: Okamžitě vypláchněte ústní dutinu pitnou vodou. Podejte postiženému vypít: 1 až 2 dcl mléka nebo bílek – syrový. Poté se pokuste o zvracení nebo výplach žaludku. Okamžitě přivolejte lékaře.

Katalogové číslo: 23e5290a9c21 Kategorie: , , Štítek:

Popis

První pomoc při zasažení

Projevují-li se zdravotní potíže, nebo v případě pochybností vyhledejte lékařskou pomoc. Při stavech ohrožujících život je třeba provádět resuscitaci.

Postižený nedýchá – je nutné okamžitě provádět umělé dýchání

Zástava srdce – je nutné okamžitě zahájit nepřímou masáž srdce

Bezvědomí – je nutné postiženého uložit do stabilizované polohy na boku

  • Při nadýchání: Okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Podle situace lze doporučit; výplach ústní dutiny, případně nosu vodou a lékařské ošetření.
  • Při styku s kůží: Odstraňte potřísněný oděv, umyjte postiženou pokožku vodou a mýdlem, ošetřete reparačním krémem.
  • Při zasažení očí: Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka prsty (třeba i násilím). Výplach provádějte nejméně 15 minut. Pokud dráždění neustává, vyhledejte lékaře.                                                                                                                                                                                                              Při požití: Okamžitě vypláchněte ústní dutinu pitnou vodou. Podejte postiženému vypít: 1 až 2 dcl mléka nebo bílek – syrový. Poté se pokuste o zvracení nebo výplach žaludku. Okamžitě přivolejte lékaře.