SEVEROCHEMA BENZÍN TECHNICKÝ 700ml

82

SEVEROCHEMA BENZÍN TECHNICKÝ 700ml

Katalogové číslo: 21865abd6e7e Kategorie: , , ,

Popis

Technický benzín určený k čištění kovových předmětů a textilií, lze použít do zapalovačů. Nepoužívat do benzinových vařičů a lamp!

Nebezpečí! Vysoce hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Chraňte před teplem, jiskrami, otevřeným plamenem, horkými povrchy- Zákaz kouření.

Nevdechujte páry.

Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Zabraňte styku s kůží nebo oděvem. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Skladujte uzamčené.